Ausztriai szálláskereső:

Részletes szálláskereső >>>


BÉCS(látnivalók, szállás)

HÜTTEKERESŐ

SÍOKTATÁS, SÍTÁBOROK

(itthon és Ausztriában)

SÍFELSZERELÉS, Sportbolt

Síterepek, síelés Ausztriában

Nyaralás Ausztriában

Vízi központok Ausztriában

Ausztria tavai, strandok

Kerékpárutak Ausztriában

Utazási Ajánlatok
Hójelentés
Útitippek

HÍRDETÉS FELADÁSA

Utazási iroda regisztrálása

Impressum

Adatvédelmi nyilatkozat

Lejelentkezés hírlevélről

STAFF


:: SZÁLLÁSKERESÉS ::: Síterepek ::: Nyári úti célok, régiók ::

:: Kerékpárutak ::: Fürdők, strandok ::: Tavak ::: FŐOLDAL ::

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A Viator 2000 Bt. (8200 Veszprém, Baláca utca 49.; CG: 19-06-508737; adószáma: 22521002-1-19) (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.ausztriaszallas.hu ; www.unterkunftangebote.at weboldalon (a továbbiakban: Honlap) hirdetési szolgáltatás megrendelésének céljából honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapon hirdetési szolgáltatást megrendelők (Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő tiszteletben tartja a honlap látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Az adatkezelés célja
A regisztrációhoz/hirdetés megrendeléséhez kapcsolódó adatkezelés célja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő általi adatkezelésekre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM-rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján kerül sor. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelő megnevezése
Viator 2000 Bt. (8200 Veszprém, Baláca utca 49.; CG: 19-06-508737; adószáma: 22521002-1-19)

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az Avtv. 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

Az adatkezelés időtartama
A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Adatkezelő általi törlésére bármikor az Adatkezelőhöz intézett kérelem esetén kerülhet sor.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban, illetve az NGM rendeletben) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A kezelt adatok köre

Technikai adatok
A Honlap használata során az Adatkezelő technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A fenti információkat Adatkezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Regisztráció
A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő adatokat:

Számlázási adatok

  • Megrendelő neve
  • Megrendelő címe
  • Adószám      
  • Szálláshely neve
  • Város
  • Utca és házszám
  • Irányítószám

Kapcsolattartási adatok

  • Kapcsolattartó személy neve
  • Kapcsolattartási email cím

Az adatok megadását követően Adatkezelő e-mailben értesíti Felhasználót a regisztráció/hirdetés megjelenésének sikerességéről.

A szolgáltatások igénybe vételéhez a Honlapra nem kell bejelentkezni, felhasználó név és jelszó megadása nem szükséges.

Felhasználó a regisztráció során nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

A Adatkezelő vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó emaileket.

Hirdetési szolgáltatás megrendelése

Adatkezelő a Honlapon hirdetési szolgáltatás nyújtásának megrendelésére biztosít lehetőséget. Adatkezelő a hirdetési szolgáltatás megrendelése során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

Felhasználó az Adatkezelő által nyújtott hirdetési szolgáltatás igénybevételéhez köteles megadni a számlázáshoz szükséges adatokat.

Felhasználó a megrendelés során – nem kötelező jelleggel – további adatokat is megadhat. Ezek megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő azokat a szolgáltatásának keretében megőrizze.

Adatkezelő a hirdetési szolgáltatás keretében a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Felhasználó és Adatkezelő között az ÁSZF alapján létrejött szerződésben meghatározott adatmegőrzési szolgáltatás időtartamáig őrzi meg a Felhasználó által megadott adatokat, az azok alapján kiállított számlákat a hirdetési szolgáltatás hatékonyabb nyújtása érdekében.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az Adatkezelőhöz intézett e-mail útján. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az Adatkezelőhöz intézett e-mail útján.

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Viator 2000 Bt.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Baláca utca 49.
E-mail cím: viator2000@gmail.com; ausztriaszallas@gmail.com

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó az Adatkezelőhöz intézett e-mail útján helyesbítheti; egyéb esetekben Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az Adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.).

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

E-mail címek használása
Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) email küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Adatkezelő egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen értesítési listán szereplő email címekre az Adatkezelő a Felhasználó hirdetésének állapotával (pl. megjelenés, lejárat…), a megrendelt szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésével (pl. tájékoztatás sikeres fizetésről, számlatartozásról…) és a megrendelt hirdetéssel összefüggő egyéb információkkal (pl. további képek, kiegészítések kérése, tájékoztatás a hirdetés hatékonyabbá tételének lehetőségeiről…) kapcsolatos leveleket küldhet a Felhasználó részére.

Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

 

 

 

         

 

Nyári turistaközpontok Ausztriában, nyári turistaközpont kereső, nyári utazás kereső, utazási ajánlatok, turistaközpontok keresése tartományok szerint, nyári utazási információk, nyári turistaközpontok, nyaralás Ausztriában, nyári utazási lehetőségek Ausztria, nyári turistaközpont térképek, nyári kirándulások Ausztriában, hegymászás, túrázás Ausztria, szállások, szálláshelyek, úti célok keresése, mountai bike pályák Ausztria, Karintia, Alsó-Ausztria, Felső-Ausztria, Salzburg, Stájerország, Vorarlberg tartományok nyári utazási és túrázási lehetőségei